Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych,), informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Rejmisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 10A, 61-315 Poznań, NIP: 7771741867, REGON: 634600321, tel: 609 534 390, e-mail: rr@wycieraczki.info. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Artur Siwiński, tel. 510 409 992, e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie: 
a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);
b. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

3. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz księgową administratora danych, a także przez operatora płatności internetowych, operatora pocztowego lub podmiot świadczący usługi kurierskie.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Administratora jak i w stosunku do Administratora wynikających z zawartej umowy.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego: uodo.gov.pl.